Dear Elena Sergaevna
May 1Jun 1, 1990
By Lyudmilla Razmovskaya